Eugen Rosenstock-Huessy

Respondeo

De Vereniging Respondeo staat open voor iedereen die zich wil verdiepen in het werk van Eugen Rosenstock-Huessy. Op deze website vindt u informatie over de vereniging en over Rosenstock-Huessy en zijn werk. Heeft u vragen, gebruik dan het contactformulier.

 

Home

Over de vereniging

Over Rosenstock-Huessy

Boeken

Tijdschrift INTERIM

Agenda

Contact

Aanbod

Links

De vereniging Respondeo nodigt je van harte uit voor een bijeenkomst op 1 december 2018 in gebouw “Irene”, Dorpsstraat 8, Twello, met als thema:

Lazarus
de miljoenen jaren en de schepping door het woord

Lazarus werd door Jezus uit de dood gered. Maar waarom? Rosenstock-Huessy heeft opgemerkt dat hij eigenlijk met het verhaal van de opwekking van Lazarus niks kon. Stemmen die iets te zeggen hebben moeten weer tot leven geroepen worden, maar waarom Lazarus? Bas Leenman wijst op een overeenkomst tussen Lazarus en Johannes: ze zijn de enige twee personen waarvan in de bijbel gezegd wordt dat Jezus hen liefhad.

Waar de levens van alle andere apostelen naar een dramatisch hoogtepunt toegaan is Johannes gewoon heel oud geworden.

Ook Lazarus zal “gewoon” zijn plaats in de wereld weer hebben ingenomen. Wat hebben “gewone” levens, het komen en gaan van miljarden mensen door miljoenen jaren, toe te voegen aan de heilsgeschiedenis?
Wel een relevante vraag voor mensen die gevangen zitten in de dagelijkse cyclus van productie en consumptie – mensen als wij.

Op 1 december lezen en bespreken we als Respondeo met belangstellenden de tekst van Bas Leenman in zijn boek “Als God stukloopt” pagina’s 210-223.

Het programma:
10.30 Ontvangst en koffie
11.00 Opening, samen lezen
12.30 Lunch
13:30 Open gesprek onder leiding van Otto Kroesen
15.00 Koffie en thee
15.30 Sluiting

De tekst is via "deze link" als pdf te downloaden. Maar beter bestel je het hele boek bij Skandalon.
Meer Informatie over dit boek is ook te vinden op onze boekenpagina.

Voor de kosten van lunch en zaalhuur wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (richtbedrag 15 euro). Graag vooraf opgeven in verband met de lunch bij Secretariaat Respondeo vereniging.respondeo@gmail.com

voorkant interim 10

Vredesprocessen

De nieuwste Interim bevat de neerslag van recente activiteiten van onze vereniging:

de bijeenkomst over inburgeren Een gezond wij-gevoel, hoe doen we dat?,

de studiedag in samenwerking met de Girard-kring Hoe maakt geschiedenis voortgang?.

Naar aanleiding van en terugkomend op haar publicatie Als Hitler valt, schreef Marlouk Alders voor dit nummer een bijdrage met de titel: zijn wij niet allen vreemdelingen van elkaar? Interim 11 is hier te downloadenRespondeo heeft voor scholen een aanbod rond het recent verschenen boekje "Als Hitler valt": Een gastles, een interview met de schrijfster, korting op de prijs. De eerste 10 aanvragers krijgen het zelfs kado!

Een zintuig voor de Toekomst.

Lesstof vooral geschikt voor de eerste week van mei, gericht op de bovenbouw Havo-VWO.

Helmuth James von Moltke was lid van de Kreisauer Kreis, een groep vooraanstaande mensen die begin jaren 40 al bezig waren met de toekomst van Duitsland na de val van het Derde Rijk. Bij de zuiveringen na de mislukte aanslag op Hitler (20 juli 1944) wordt ook hij opgepakt, en in januari 1945 ter dood gebracht. In zijn afscheidsbrief aan zijn zonen schrijft hij:

‘Ik heb mijn hele leven lang, al op school, gestreden tegen een geest van bekrompenheid en macht, van de zelfverheffing, de intolerantie en van de absolute meedogenloze drijverij, die de Duitsers met zich meedragen en die zijn uitdrukking heeft gevonden in de nationaal-socialistische staat. Ik heb me er ook voor ingezet dat deze geest met zijn vreselijke consequenties zoals het buitensporige nationalisme, rassenvervolging, ongeloof en materialisme zou worden overwonnen. Wat dat betreft hebben de nationaalsocialisten, van hun standpunt uit, gelijk dat ze mij ombrengen.’

De zin van het geschiedenisonderwijs en van maatschappijleer ligt in de oriëntatie op het verleden, de huidige samenleving en de toekomst, om te ontdekken dat de inspanningen om tot vrede en samenwerking te komen noodzakelijk is en van alle tijden. Laat het jonge mensen inspireren, zodat ze het werk kunnen voortzetten, want het goede komt nooit vanzelf.

Meer informatie onder de link "Aanbod" in het linkermenu. Je kunt ons ook een mail sturen.


Dit voorjaar was een studiedag rond Rene Girard en Eugen Rosenstock-Huessy.

Hoe maakt geschiedenis voortgang?

Zowel de René Girard als Eugen Rosenstock-Huessey, beiden denkers uit de 20ste eeuw, hebben een omvattende visie op de geschiedenis waarin de evangeliën een centrale plaats hebben. Beiden zien het geweld als een serieuze bedreiging voor de menselijke samenleving. Ze gebruiken wel een verschillend jargon om aan deze visie uitdrukking te geven. Zo zou Rosenstock-Huessy spreken van “openbaring (van het gebod tot liefde)”, Girard van “bewust zijn van het slachtoffermechanisme”. Girard maakt ook meer gebruik van de taal van de filosofie. Maar beiden hebben een sociologie van de vrede op het oog en dat maakt een gesprek boeiend en veelbelovend. Op de studiedag zal inleidingen geven over de evangelien, en twee over de eindtijd. vanuit het werk van Girard, twee anderen doen dat vanuit Rosenstock-Huessy. Uiteraard is er ruimte voor gesprek, voor vragen zoals: Hoe komen wij het slachtoffermechanisme te boven? Brengt ons de geschiedenis op hoger moreel niveau? Is er zoiets als heilsgeschiedenis?

In de laatste Interim wordt uitgebreid ingegaan op deze bijeenkomst, met de inleidingen van deze studiedag, en een aantal terugblikken Interim 11 is hier te downloaden

ons contactformulier. Op de website van de Girardkring is ook informatie te vinden.

voorkant interim 10

Als Hitler Valt.

Bijdragen rond de presentatie van het boekje van Marlouk Alders

De nieuwste Interim bevat artikelen geschreven rond het boekje "als Hitler valt". Dit is gepresenteerd voorjaar 2017 in he Rosenstock-Huessyhuis. Voor meer over het boekje zie de boekenpagina.

Interim 10 is hier te downloaden


Vernieuwde website Rosenstock-Huessy Fund

Neem eens een kijkje op de Amerikaanse website gewijd aan Rosenstock-Huessy .

screenshot website ERH FundOudere berichten

Een gezond wij-gevoel, hoe doen we dat?

Najaarsbijeenkomst 7 oktober 2017 Synagoge Deventer. De gehele uitnodiging is te downloaden

Er wordt veel geroepen dat de Nederlandse identiteit in gevaar is. Te veel mensen in Nederland die de Nederlandse waarden niet delen, dat kan een probleem worden. Met het verdwijnen van de zuilen is de Nederlandse identiteit toch al aan het fragmentariseren. Volgens Thierry Baudet is zelfs de Nederlandse rechtsstaat in gevaar door het gebrek aan wij-gevoel met zoveel buitenstaanders binnenslands. Wie hem en andere nationalisten badinerend afdoet gaat voorbij aan het feit dat ze misschien niet de juiste oplossing aandragen, maar wel een serieus probleem. Kunnen we van de Nederlandse of de Europese identiteit ook onze missie maken? Kunnen we saamhorigheid en gemeenschap stichten waar die nog niet zijn of vernieuwen als ze in gevaar komen?

Volgens Rosenstock-Huessy worden gemeenschappen gesticht doordat ze beantwoorden aan een appel dat hoorbaar wordt, een nood, een probleem, een imperatief. Door samen te werken aan de oplossing ontstaat saamhorigheid: door gehoor te geven aan de imperatief.

In deze bijeenkomst beginnen we met de eerste twee hoofdstukken van zijn boek Het Wonder van de Taal, blz. 7-25. Daar schrijft Rosenstock-Huessy over het oorsprongsmoment van het spreken maar ook de vier ziektes van de taal: decadentie, revolutie, anarchie, oorlog. Elk van deze maakt een gemeenschap ongezond. In het gesprek na de lunch zullen we vooral aandacht geven aan de vraag hoe we gemeenschappen gezond en heilzaam kunnen houden of maken. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse identiteit maar ook voor families, bedrijven, allerlei subculturen, wie weet ook Respondeo zelf.


Hoe word je een Nederlands burger? - Over inwoners en binnenkomers.

voorkant interim 9 Deze Interim bevat artikelen geschreven rond het thema "inburgeren". Dit thema stond centraal tijdens de bijeenkomst op 8 oktober 2016. De sprekersbijdragen en impressies daarvan kunt u ook in deze uitgave teruglezen.

Interim 9 is hier te downloaden

Het gehele nummer is een terugblik op de najaarsbijeenkomst van het jaar 2016. Verschillende mensen hebben hun bijdrage geleverd. Allereerst is dat natuurlijk Samir Maglajic, afkomstig uit voormalig Joegoslavië. De weergave van zijn verhaal, waarmee hij een actuele introductie leverde aan het onderwerp van de bijeenkomst. Zijn bijdrage is een samenstel van gedeelten uit zijn boek ‘Nederland door de ogen van een vluchteling’ en mijn aantekeningen van zijn inleidende verhaal. Beide zijn dooreengevlochten tot ‘Een verhaal van een vluchteling’, dat voor de deelnemers aan de bijeenkomst herkenbaar zal zijn. Dat er oorlogen ontstonden tussen de volkeren op de Balkan beschrijft hij als een onbegrijpelijke en onaangename verrassing. Een eufemisme wanneer je hoort en leest in zijn bijdrage hoe mensen die tot die tijd vredig als buren hadden samengeleefd bleken bijna van het ene moment op het andere, bereid om elkaar naar het leven te staan. De wreedheden van die gebeurtenissen werden in de Nederlandse pers breed uitgemeten. Het gebeurde tegen alle verwachting in. De beroemde brug van Mostar, kapotgeschoten in 1993 en herbouwd door (sic!) Turkije is het treurige symbool geworden van een terugval van beschaving naar strijd. Het leverde een stroom van vluchtelingen op naar de landen van West-Europa, waaronder ook Nederland. In al die vreemde landen moest men inburgeren. Toentertijd nog een nieuwe term. Verschillende nationaliteiten kwamen/komen elkaar daar tegen. Uit de eerste hand vertelt Anneke Kroesen-Bos hoe zij daar meemaakte van de vervreemding van de mensen van zichzelf en van hun overgeleverde gewoonten en de moeite die zij moesten doen om op enigerlei wijze deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving. Misschien kunt u er enigszins van af lezen hoe het er voor staat met de Nederlands Identiteit. Ik schrijf het met hoofdletters, want die Nederlandse Identiteit wordt zoals u weet, een ontzettend belangrijk gegeven gevonden. Als laatste bijdrage is er van de hand van Otto Kroesen, onze voorzitter, een bijdrage waarin hij schetst welke waarden hebben geleid tot het ontstaan van de rechtsstaat die wij thans kennen. De waarden waarvoor vandaag respect wordt gevraagd van de nieuwkomers, maar ook van de oudgedienden hier te lande waren ooit de oplossingen voor problemen waaraan mensen vaak letterlijk ten gronde gingen. In die strijd tussen de polen van enerzijds de stammenstructuur en een vorm van rijksorganisatie ontstond door en onder de invloed van het ingrijpen van de kerk en politiek de mogelijkheid dat vrije individuen op basis van vrije associatie konden samenwerken. Boeiend en verhelderend om te lezen hoe in en uit die strijd de waarden werden gesmeed die Europa en Nederland hebben vormgegeven. En laten we welzijn; die strijd is er nog steeds. En daarmee gaat het niet zozeer om de vraag of we dankzij die waarden allereerst een ‘leuk leven’ kunnen leiden, maar om het banen van een brug naar de toekomst waarin de problemen van onze (mondiale) samenleving tot een draaglijke oplossing kunnen komen. Het is te wensen dat de bijdragen en de activiteiten die in dit nummer beschreven worden daar aan bijdragen. (tekst: Jan Kroesen).